JAARGANG: 2022

INHOUD

OPROEPINGEN

LIQUIDATIES

AANKONDIGINGEN DEU

AAO SS SCO DON GIN DISK O EIN

153 IUD KONT: IA UO) KES D) OM 5 DJ ILO DI AS) 1 KO A APS VEN SS

PAGINA

MINISTERIELE BESCHIKKING VAN 15 J INNS 2021 MINISTERIELE BESCHIKKING VAN 16 FEBRUARI 2022. css WIJZIGING PRIJSREGELING AARDOLIEPRODUCTE AMAR VA LES IED sd 39 BSI KE OI DI DEM DI ON SISA NON DI ORT OA FS) 5 Oo (OO

OPROEPING De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba roept hierbij op: -__MADURO, Evelien Etlien Ernesita, wo- nende in Aruba

om op dinsdag, 29 maart 2022 om 10:15 uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in Aru- ba te verschijnen, voor de mondelinge behan- deling in verband met een door DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend ontzetting uit ou- derlijk gezagverzoek AUA202200279 EJ. De griffier, E.E. de Weever

OPROEPING De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba roept hierbij op: PEREZ MATOS MASSIEL, Katherine en JUSTINA SANCHEZ, Adrian zonder be- kende woon- of verblijfplaats in de Domi- nicaanse Republiek of elders,

25 FEBRUARI 2022

ä LANDSCOURANT

VAN ARUBA

EDITIE NO. 5

Abonnementsprijs ingaande 3 juni 2004, inclusief portokosten, per jaar bij vooruitbetaling Afl. 85,--

Losse nummers Afl. 6,--.

Uitgever: Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie

om op dinsdag, 29 maart 2022 om 10:00 uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in Aru- ba te verschijnen, voor de mondelinge behan- deling in verband met een door DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend ondertoezichtstel- ling minderjarigenverzoek AUA202200276 EJ. De griffier,

E.E. de Weever

OPROEPING De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba roept hierbij op: -__ KERTODIKROMO, Claivy Sophian, zon- der bekende woon- en of verblijfplaats

om op dinsdag, 17 mei 2022 om 09:45 uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te verschijnen, voor de mondelinge behandeling in verband met een door DE MEY, Marylene Vanessa ingediend Ontkenning vaderschapver- zoek AUA202200273 EJ. De griffier, E.E. de Weever

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 2 nn

LIQUIDATIE INTER-ASSURE (ARUBA) N.V. (in liquidatie) Door middel van een aandeelhoudersbesluit van 30 september 2018 is besloten tot ontbin- ding en liquidatie van bovengenoemde ven- nootschap per 1 oktober 2018. Vanwege het feit, dat de vennootschap geen activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkerin- gen worden gedaan. Deze publicatie werd neergelegd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba. De vereffenaar, J.P. van der Lubbe

LIQUIDATIE OFICINA DI ADMINISTRACION WETRO N.V. (in liquidatie) Bij besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 17 november 2021 is besloten de vennootschap te ontbinden. Vanwege het feit dat de vennootschap geen ac- tiva c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan. De vereffenaar, D.M. Henriquez Chuchubistraat 15

Aruba LIQUIDATIE LECHLECHA REAL ESTATE N.V. (geliquideerd)

De vereffening van bovengenoemde vennoot-

schap is voltooid en de naam is op 8 februari 2022 in het handelsregister doorgehaald.

De vereffenaar,

Sharon Berlinski

Bakval 10B

Noord, Aruba

LIQUIDATIE SJOWO MANAGEMENT N.V. (in liquidatie)

De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liqui- datie saldo zal worden gedistribueerd over- eenkomstig de bepalingen in de statuten van

de vennootschap. De vereffenaar, ATS Management N.V.

LIQUIDATIE PACS CONSTRUCTION & MATERIAL N.V

(geliquideerd) De vereffening van bovengenoemde vennoot- schap is voltooid en de naam is op 13 januari

2022 in het handelsregister doorgehaald.

De vereffenaar, José Francisco Wever Catunastraat 16

AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34) Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aru- ba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, d.d. 9 februari 2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het ori- gineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan Osiris OSPINA CABEZA, zonder be- kende woon- en/of verblijfplaats in Aruba; BETEKEND: Een door mij, deurwaarder, op 9 februari 2022 opgemaakt proces-verbaal, waarbij uit kracht van de daarin vermelde conservatoir derdenbeslag is gelegd ten laste van Rossana Maria GONZALEZ OSPINO, ten verzoeke van STICHTING ZIEKENVERPLEGING ARUBA. De deurwaarder, J.P. Locadia

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 3 el

AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34)

Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aru- ba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, d.d. 9 februari 2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het ori- gineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan Jeffrey FRANKLYN, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba;

BETEKEND:

Een door mij, deurwaarder, op 9 februari 2022 opgemaakt proces-verbaal, waarbij uit kracht van de daarin vermelde conservatoir derdenbeslag is gelegd ten laste van Judith

Linnett SCOTT, ten verzoeke van STICHTING ZIEKENVERPLEGING ARUBA.

De deurwaarder, J.P. Locadia

AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34)

Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aru- ba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, d.d. 9 februari 2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het ori- gineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan Giovanna Alexandra FLOREZ ESCOBAR, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba;

BETEKEND:

Een door mij, deurwaarder, op 9 februari 2022 opgemaakt proces-verbaal, waarbij uit kracht van de daarin vermelde conservatoir

derdenbeslag is gelegd ten laste van Pedro

Jefferson ACUNA CHAICO, ten verzoeke

van STICHTING ZIEKENVERPLEGING ARUBA.

De deurwaarder,

J.P. Locadia

AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34) Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aru- ba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 10 februari 2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het ori- gineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is Jesús Wilberto SOLIS BOLANOS, met onbekende woon- en/of verblijfplaats, WEDEROPGEROEPEN: om op maandag, 9 mei 2022 des voormiddags om 08:55 uur ter terechtzitting van het Ge- recht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat nr. 51 in Aruba te ver- schijnen, teneinde op het door Nelcy Esther DE LA ROSA, ingediend verzoek te worden gehoord. De deurwaarder, J.P. Locadia

AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34)

Bij exploot van 9 februari 2022 van de deur- waarder Bernard R. Roos, waarvan een af- schrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is: ORLANDO ANTONIO FERNANDEZ RAMOS; zonder bekende woon en/of verblijfplaats in Aruba of elders,

OPGEROEPEN:

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 4 ne

om op woensdag, 1 juni 2022 des voormid- dags om 08:30 uur; ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, geves- tigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 op Aruba, te verschijnen teneinde op het door Island Finance Aruba N.V. ingediend ver- zoek te worden gehoord. De deurwaarder, B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34) Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deur- waarder bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 10 februari 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan: Fagner Alexandre GERALDO PEREIRA; thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders; BETEKEND:

een brief van 28 januari 2022, ten verzoeke van: COMITE OLIMPICO ARUBANO; ze- telende in Aruba, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen;

De deurwaarder,

B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34)

Bij exploot van 16 februari 2022 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is: MICHELLE JUREEN BOEKHOUDT:; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,

WEDEROM OPGEROEPEN IN KORTGEDING

om op dinsdag, 17 mei 2022 des namiddags

om 14:00 uur; ter terechtzitting van het Ge-

recht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd

aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in Aruba,

te verschijnen teneinde op het door Prima

Casa Real Estate N.V. ingediend verzoek te worden gehoord.

De deurwaarder,

B.R. Roos

AANKONDIGING Op 10 februari 2022 heb ik, Susan J. Kelly- Kerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhou- dende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijftien (15) dwangschriften betekend aan - Fook Sang Cheung -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het be- drag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslag- neming en verkoop van zijn roerende en/of onroerende zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot ver- haal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Za- ken, Schotlandstraat 53, Oranjestad. De belastingdeurwaarder, SJ. Kelly-Kerpens

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 5 nl

AANKONDIGING Op 21 februari 2022 heb ik, Susan J. Kelly- Kerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhou- dende te Aruba aan de Camacuri # 2 vier (4) dwangschriften betekend aan - Erven van: Alicia Lake -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het be- drag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslag- neming en verkoop van zijn roerende en/of onroerende zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot ver- haal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Za- ken, Schotlandstraat 53, Oranjestad. De belastingdeurwaarder, SJ. Kelly-Kerpens

AANKONDIGING Op verzoek van de Ontvanger der Belastin- gen van Aruba, die in deze zaak Domicilie kiest op het kantoor van mij, Susan J. Kelly- Kerpens, belastingdeurwaarder te Oranjestad Aruba, kantoorhoudende aan de Camacuri 2.

Heb ik, Susan J. Kelly-Kerpens, aan Fook Cheung, Voorheen wonende op Aruba Thans zonder woon- of verblijfplaats binnen en bui- ten Aruba.

BETEKEND Een door mij, belastingdeurwaarder, de 18 februari 2022 opgemaakt procesverbaal,

waarbij uitkracht van mij rekwirant en ten laste van de gerekwireerde, het daarin ver- melde onroerende zaak in executoriaal beslag is genomen.

Van dit exploot heb ik afschrift achtergelaten

aan de directeur van Directie Wetgeving en

Juridische Zaken te Schotlandstraat 53, Oran- jestad Aruba.

De belastingdeurwaarder,

SJ. Kelly-Kerpens

AANKONDIGING Op 15 februari 2022 heb ik, Dwayne D.A. Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhou- dende te Aruba aan de Camacuri # 2 honder- denvier (104) dwangschriften betekend aan - Euroamerica Parts And Engines Freezone V.B.A. h/o Euroamerica Spares -, voorheen gevestigd te Aruba thans zonder bekende ves- tigingsplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belasting- schuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschul- digde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden overge- gaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of onroerende zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de vestigingsplaats van de belas- tingschuldige voornoemd onbekend is, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, af- schrift gelaten aan de directeur van de Direc- tie Wetgeving en Juridische Zaken, Schot- landstraat 53, Oranjestad. De belastingdeurwaarder, D.D.A. Luidens

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 6 nl VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA (in duizenden Afl.) Per 30 november 2021

(ARTIKEL 32 VAN DE CENTRALE BANKVERORDENING)

ACTIVA AFL. PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN AFL.

Goud) 347.195 Bankbiljetten in omloop 291.677 Vorderingen in buitenlandse Verplichtingen aan ingezetenen:

geldsoorten 2,345.227 - Overheid 122.605

Gebouwen en inventaris 18.951 - Banken 1.922.083

Voorraad herdenkingsmunten 556 - Overige 984.000

Drukkosten bankbiljetten 2.753 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 105

Diverse rekeningen 11.631 Gelden in consignatie 2.195

Diverse rekeningen 25.916

Herwaardering goud en deviezen 236.318

Algemene reserve en onverdeelde winst 114.430

Kapitaal 10.000

2126313 2.126.313

J.R. SEMELEER Beleningsrente: 1% PRESIDENT CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart, juni, september en december van elk jaar.

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 7 enn

BELEID ONBEVOEGDE BEROEPSBEOEFENAARS Versie: 1.0 Datum: 16 februari 2022

Handhavingsbeleid bij de constatering van onbevoegde beroepsbeoefenaars

1. Inleiding

Zorgaanbieders zijn bij de wet verplicht om goede zorg aan te bieden, met andere woorden zorg van goede kwaliteit en van goed niveau te verlenen. Hierbij bewaakt en bevordert de Inspectie de kwaliteit van de gezondheidszorg in al haar facetten. De Inspectie Volksgezondheid Aruba (hierna: de Inspec- tie)! houdt toezicht op de naleving van onder andere de Landsverordening kwaliteit in de gezond- heidszorg (hierna: de LKIG), de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (hierna: de LBIG) en de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (hierna: de LOGV). De Inspectie heeft de laatste jaren een toename waargenomen van het aantal werkzame onbevoegde beroepsbeoefenaars die de Inspectie naar aanleiding van specifieke meldingen binnenkrijgt.

Alleen beroepsbeoefenaren die ingeschreven staan in het register op basis van de LBIG, zijn bevoegd om beroepsmatig handelingen op het gebied van de gezondheidszorg te verrichten. Hiermee zijn slechts deze geregistreerde beroepsbeoefenaren wettelijk bevoegd om de beroepstitel te mogen voeren waarvoor ze staan ingeschreven in het register. Ook zijn ze bevoegd om bepaalde handelingen uit te voeren die gekoppeld zijn aan de uitoefening van het beroep waarvoor de persoon staat ingeschreven (voorbehoudende handelingen). De niet ingeschreven beroepsbeoefenaar is dus onbevoegd om op Aruba beroepsmatige handelingen op het gebied van de gezondheidszorg uit te kunnen oefenen. On- bevoegde beroepsbeoefenaars vormen een reëel gevaar voor de Arubaanse volksgezondheid, aange- zien deze personen niet vooraf gescreend zijn om te controleren of ze aan alle bij de LBIG bepaalde vereisten voldoen om zorg te mogen verlenen. Dit brengt dus met zich mee dat ze geen onderdeel uit- maken van de zorgketen op Aruba en zonder samenwerking en ondersteuning van een beroepsgroep als solisten zorg verlenen. Te denken valt ook aan het gevaar van het voorschrijven en/of afleveren van geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn. Het gaat hierbij om onbevoegde beroeps- beoefenaren die ook géén geldige verblijfvergunning hebben op basis van de Landsverordening toela- ting en uitzetting (LTU), en om onbevoegde beroepsbeoefenaren die wél beschikken over een geldige verblijfsvergunning.

Om tijdig op te kunnen treden en direct te kunnen handhaven tegen het onbevoegd beroepsmatig ver- lenen van zorg, met en zonder geldige verblijfsvergunning, legt de Inspectie in verband met transpa- rantie en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur’ haar handhavingsbeleid tegen onbevoegde be- roepsbeoefenaars schriftelijk vast. Aldus, geeft dit beleidsdocument een beschrijving van de te volgen procedure bij het constateren van een onbevoegde beroepsbeoefenaar. Hierbij worden zowel natuurlij- ke personen als rechtspersonen aansprakelijk gesteld.* De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn van toepassing op alle te treffen bestuurlijke maatregelen door de Inspectie. Transparantie en zorgvuldigheid worden tijdens het proces continu toegepast.

L Op grond van artikel 11 van de LIM (AB 2013 no.94) en bij het Landsbesluit van 21 november 2016 (No. DRH/990/16) inge- steld.

? Conform artikel 24 van de LAR

3 Conform artikel 1:127 Wetboek van strafrecht Aruba, artikel 26 lid 1 van de LKIG, en artikel 46 lid 4 van de LOGV.

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 8

2. Bevoegdheid/Registratie bij de Directie Volksgezondheid

Met de introductie van de LBIG zijn er 8 beroepen met een beschermde titel en komt hiermee de Landsverordening uitoefening geneeskunst (LUG), de Landsverordening uitoefening tandheelkun- de (LUT), de Verloskundigenverordening en de Landsverordening bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten te vervallen. Het doel van de LBIG is het beschermen van de patiënt tegen onbevoegde zorgverleners. In dit openbaar register, het AruBig register, bijgehouden door de Di- rectie Volksgezondheid Aruba (de DVG), staan 8 beroepen met een beschermde titel waar patiën- ten of cliënten kunnen controleren of zorgverleners bevoegd zijn om op Aruba te werken. De des- kundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn personen opgenomen die een relevante en door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Slechts geregistreerde beroepsbeoefenaren mogen bepaalde handelingen zelfstan- dig uitvoeren. De DVG zal eerst beginnen met de registratie van 5 beroepsgroepen in het AruBig register: apothekers, artsen, fysiotherapeuten, tandartsen en verloskundigen. De beroepsgroepen verpleegkundigen, gezondheidspsychologen en psychotherapeuten volgen daarna.

2.1 Wettelijke kaders De Inspectie houdt toezicht op onder meer de volgende Landsverordeningen: * _Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 74)

* _Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

* _ Landsverordening verzorgingshuizen (AB 2015 no. 61)

* _Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) e _Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7)

* _Landsverordening bestrijdingsmiddelen (AB 1991 no. GT 69)

* _Landsverordening uitvoering Chemische Wapenverdrag (AB 1991 no. 1) e _Landsverordening Infectieziekten (AB 2019 no. 27)

e _ Krankzinnigenverordening (AB 1992 no. GT 15)

3. Handhavingsmaatregelen

In paragraaf 3.l en 3.2 geeft de Inspectie aan welk bestuurlijk handhavingsinstrument ingezet wordt bij het constateren van een onbevoegde beroepsbeoefenaar. Aldus, bij het constateren van een niet in het AruBig register ingeschreven beroepsbeoefenaar die dus niet bevoegd is om be- roepsmatig handelingen op het gebied van de gezondheidszorg te verrichten. Voor de volledigheid, vallen hier ook ‘telemedicine’ onder, waarbij onbevoegde zorgverleners op afstand en buiten Aru- ba digitaal patiënten in Aruba behandelen en de “internetapotheek’, waarbij onbevoegde zorgver- leners op afstand en buiten Aruba online medicijnen verkopen aan patiënten in Aruba.

3.1 Onbevoegde beroepsbeoefenaars met geldige verblijfstitel

Indien de Inspectie door middel van een inspectieonderzoek constateert dat er sprake is van een onbevoegde zorgverlener die beroepsmatig zorg aan het verlenen is, zonder te zijn geregistreerd in het AruBig-register, wordt direct gehandhaafd. Er wordt dan direct een bestuurlijke boete opge- legd per afzonderlijke overtreding aan (1) de eindverantwoordelijke zorgaanbieder of (rechts)per- soon, aangezien deze de gelegenheid creëert voor de onbevoegde beroepsbeoefenaar om zorg te kunnen verlenen, en aan (2) de individuele onbevoegde beroepsbeoefenaar(s). Er zal voorafgaand aan het opleggen van de boete geen schriftelijke waarschuwing worden gegeven. Het boetebedrag kan ten hoogste Afl. 500.000 bedragen per afzonderlijke overtreding op basis van onder meer, de

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 9 ne

LKIG, de LBIG en/of de LOGV. Zie het Toezicht- en Handhavingsbeleid van de TVA voor het handhavingsproces bij boetes en het boetereferentiekader (te vinden op www.iva.aw).

3.2 Onbevoegde beroepsbeoefenaars zonder geldige verblijfstitel

In het geval de Inspectie constateert dat er sprake is van een onbevoegde beroepsbeoefenaar zon- der geldige verblijfsvergunning gaat de Inspectie direct over tot handhaven. Te denken valt aan: (1) personen die met een illegale status op Aruba wonen en zorg verlenen en (2) personen die tij- dens hun verblijf als toerist op Aruba zorg verlenen aan patiënten op Aruba. In dit geval zal de In- spectie de geconstateerde feiten en omstandigheden betreffende het werken zonder een geldige verblijfstitel, direct overdragen aan de bevoegde autoriteiten die belast zijn met het toezicht van de Landsverordening toelating en uiteenzetting (LTU). Tevens wordt gehandhaafd tegen de zorgaan- bieder of (rechts)persoon die een onbevoegde beroepsbeoefenaar werkgelegenheid aanbiedt. Deze wordt als de eindverantwoordelijke een bestuurlijke boete opgelegd op basis van onder meer, de LKIG, de LBIG en/of de LOGV van ten hoogste Afl. 500.000 per afzonderlijke overtreding. Er zal voorafgaand aan het opleggen van de boete geen schriftelijke waarschuwing worden gegeven.

4. Conclusie

Een toename van het aantal meldingen bij de Inspectie over onbevoegde beroepsbeoefenaars, be- tekent een gevaar voor de Arubaanse volksgezondheid. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de kwaliteit van de zorgverlening van zorgaanbieders op Aruba te kunnen bewaken, waarbor- gen en bevorderen, bestaat er de noodzaak om tijdig op te kunnen treden en direct te kunnen hand- haven tegen het onbevoegd beroepsmatig verlenen van zorg (door personen met en zonder geldige verblijfsvergunning). De Inspectie legt hierbij in verband met transparantie en het algemeen begin- sel van behoorlijk bestuur haar handhavingsbeleid tegen onbevoegde beroepsbeoefenaars schrifte- lijk vast.

De Inspectie categoriseert een overtreding zoals het onbevoegd zorg verlenen als ernstig en be- schouwt deze overtreding dan als direct beboetbaar. De bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de eindverantwoordelijke zorgaanbieder en de individuele onbevoegde beroepsbeoefenaars(s) con- form het Toezicht- en Handhavingsbeleid van de Inspectie. Deze bestuurlijke boete kan oplopen tot ten hoogste Afl. 500.000 per afzonderlijke overtreding.

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 10 ene

LANDSBESLUIT VAN 9 FEBRUARI 2022 No. 2 DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling

Overwegende: dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba hoogleraren, op voordracht van het College van Curatoren, bij landsbesluit worden benoemd;

dat het College van Curatoren op basis van de beleidsvoornemens opgenomen in het Strate- gisch Plan 2015-2020, onder strategie 1, nastreeft om de Universiteit van Aruba om te vor- men tot een aanpasbare, innoverende en op kwaliteit gerichte instelling voor hoger onder- wijs, middels het benoemen van hoogleraren bij de Universiteit van Aruba;

dat dit beleid zich op de instelling van relevante leerstoelen richt;

dat dit beleid tevens de aanstelling van hoogleraren als leerstoelhouders op basis van een leeropdracht inhoudt;

dat het thans noodzakelijk is om een nieuwe universiteitshoogleraar aan te stellen als leer- stoelhouder van de leerstoel Translingual practices in educational and professional context;

dat de hoogleraar enerzijds inhoudelijk sturing zal geven aan onderwijs, onderzoek, publi- catie en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit van Aruba op het gebied van Translingual practices in educational and professional context en anderzijds werkzaamhe- den ten behoeve van de Universiteit van Aruba zal verrichten die voorbehouden zijn aan hoogleraren zoals werkzaamheden in het kader van het ius promovendi;

dat de leerstoelhouder de volgende taken heeft:

- het verrichten van diepgaand onderzoek naar de taalpraktijk in het onderwijs en in de beroepssectoren die van belang zijn voor de Universiteit van Aruba waarbij verschil- lende disciplinaire methodologieën worden gecombineerd;

- het rapporteren over de resultaten van het onderzoek in academische papers (eenmaal om de 2 jaar) en in maatschappelijke outputs (eenmaal per jaar), zoals bewustwordings- trainingen voor het onderwijzend personeel, workshops voor studenten en geïnteres- seerde professionals en seminars voor een breder publiek;

- het bevorderen van trans linguale praktijken in de lokale samenleving en het Caribisch gebied;

- het ontwerpen, leiden en begeleiden van onderzoek, in het bijzonder op het gebied van taalpraktijk in het onderwijs en onderzoek;

- het stimuleren van publicaties, in het bijzonder op het gebied van taalpraktijk in het on- derwijs en onderzoek;

- het stimuleren en leiden van activiteiten van maatschappelijke dienstverlening, in het bijzonder op het gebied van taalpraktijk in het onderwijs en onderzoek;

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 11 nnn

- het uitdragen van de naam van de Universiteit van Aruba in de Nederland en in andere landen;

- het jaarlijks informeren van de Universiteit van Aruba over de wijze waarop zij de aan de leerstoel verbonden taken vervult;

- het uitspreken van een academische oratie op een nader na de aanvaarding van het hoog- leraarschap aan te duiden datum;

dat het College van Curatoren bij brief van 1 december 2021, dr.iur.habil. Viola Heutger, geboren op 14 juni 1971 te Nienburg, Duitsland, rector bij de Universiteit van Aruba, heeft voorgedragen om tot universiteitshoogleraar Translingual practices in educational and pro- fessional context, voor onbepaalde tijd, in een O-aanstelling bij de Universiteit van Aruba te worden benoemd;

dat de ministerraad, bij beslissing van 7 januari 2022 (BE-02/22), akkoord is gegaan met de voordracht tot universiteitshoogleraar Translingual practices in educational and professio- nal context van dr.iur.habil. Viola Heutger;

dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om dr.iur.habil. Viola Heutger te benoemen tot universiteitshoogleraar 7Translingual practices in educational and professional context bij de Universiteit van Aruba;

Gelet op: artikel 13 van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);

HEEFT BESLOTEN:

LL met ingang van heden dr.iur.habil. Viola Heutger, geboren op 14 juni 1971 te Nienburg, Duitsland, te benoemen tot universiteitshoogleraar Translingual practices in educational and professional context bij de Universiteit van Aruba;

II. dat dr.iur.habil. Viola Heutger enerzijds inhoudelijk sturing zal geven aan het onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit van Aruba en anderzijds werkzaamheden zal verrichten die voorbehouden zijn aan hoogleraren zoals in het kader van het ius promovendi;

IL. dat dr.iur.habil. Viola Heutger in een O- aanstelling wordt benoemd; IV. datde leerstoel Translingual practices in educational and professional context aangemerkt

wordt als een bijzonder geval van een faculteit overstijgende leerstoel waarvan de desbe- treffende deeltijd een omvang heeft van een 0,2 fulltime equivalent;

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 12

II. vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendge- maakt.

Oranjestad, 9 februari 2022 J.A. Boekhoudt

De minister van Onderwijs, Wetenschap, en Duurzame Ontwikkeling, J.H.E. Croes

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 13 el

MINISTERIËLE BESCHIKKING

VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

Overwegende dat het wenselijk is de samenstelling van de: “COMISION CELEBRACION DIANAN NACIONAL” (CCDN) voor 2021 vast te stellen:

HEEFT BESLOTEN:

IL. Dat de commissie “Comision Celebracion Dianan Nacional” tot taak heeft om verschillende ac- tiviteiten, die door of namens de overheid ín verband met de viering van nationale feestdagen en speciale culturele feesten van Aruba die in 2021 zullen plaatsvinden, te organiseren waaronder begrepen de viering van het volgende:

De nationale feestdagen:

a. Dia di Betico;

b. Dia di Himno y Bandera; c. Dia di Rey.

De speciale culturele feesten: a. Dera Gay;

b. Sinterklaas;

c. Dande Festival.

IL. Met ingang van heden deze commissie uit de volgende leden bestaat:

1. De heer John Franklin Flemming, Functionaris Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, Voorzitter; 2. De heer Valentino Enrique Junior Arends, Functionaris Ministerie van Financiën, Econo- mische Zaken en Cultuur, Vice Voorzitter;

3. Mevrouw Yvette Francelyn Geraldyn Laclé, Directiesecretaresse DCA; Secretaris; 4. Mevrouw Jeanine Giselle Tujeehut, Hoofd Algemene en Financiele Zaken DCA; Pen-

ningmeester:;

Mevrouw Clenni M. Tromp, Projectleider;

6. De heer John Gregory Larmonie, Bureau Secretariaat Ministerie Algemene Zaken, Chef Protocol;

7. De heer Xavier Maduro, Functionaris Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, Assistent protocol;

8. De heer Richard Tromp, Functionaris Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid, Assistent Protocol;

„De heer Stanley Alderico Dabian, Functionaris PR en Communicatie DCA, PR;

10. De heer Marlon Maikel Corniles Rasmijn, Functionaris Ministerie van Financiën, Econo- mische Zaken en Cultuur, Assistent PR;

11. Mevrouw Rhoda Marlene Lampe, Projectcoördinator DCA, Lid;

12. De heer Kenneth Frederick Luidens, Functionaris Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, Lid;

13. Mevrouw Amy Priscilla Richards, Functionaris bij de ministerraad, assistent PR, lid;

14. Mevrouw Maybeline Arends-Croes; Erelid.

ah

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 14

II. Dat één of meer subcommissie(s) door de commissie zal worden voorgedragen aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur en de subcommissie(s) tot taak heeft om de acti- viteiten zoals vermeld in artikel 1 uit te voeren, de subcommissies bestaan o.a. uit:

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur;

De Directie Cultuur Aruba;

Het Korps Politie Aruba;

De Dienst Openbare Werken;

SERLIMAR:;

BNA;

IBISA.

A B D

IV. Dat de commissie zich kan doen voorlichten en adviseren door deskundigen van buiten haar midden.

V. Dat de kosten die voortvloeien uit de activiteiten van de voornoemde commissie ten laste zullen komen van de begrotingspost ‘overige kosten’ 4393 van de Directie Cultuur Aruba, (DCA).

Oranjestad, 15 januari 2021 De Minister van Financiën, Economische Zaken en

Cultuur, XJ. Maduro

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 15 el

MINISTERIELE BESCHIKKING

VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

Overwegende:

- dat bij Ministeriële Beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cul- tuur van 15 januari 2021 no. MFEC/68/21 de samenstelling van de COMISION CELEBRACION DIANAN NACIONAL (CCDN) voor het jaar 2021 werd vastgesteld;

- dat het wenselijk is om voorlopig dezelfde samenstelling te hanteren voor de eerste helft van 2022 en voornoemde Ministeriële Beschikking met zes maanden te verlengen;

HEEFT BESLOTEN:

de in de considerans vermelde Ministeriële Beschikking van 15 januari 2021, no. MFEC/68/21 te verlengen met zes maanden tot en met 30 juni 2022.

Oranjestad, 16 februari 2022

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, X.J. Maduro

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 16 nne

MINISTERIËLE REGELING VAN 9 FEBRUARI 2022

DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is dat de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde aardolieproducten zoals vastgelegd in de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) te wijzigen;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel I

Artikel 2 van de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het ge- deelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te lui-

den:

Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groot- handels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven:

Groothandelsprijs:

Benzine Unleaded-premium 216,5 Gasolie U.L.S. 188,3 Kerosine 175,9

Kleinhandelsprijs:

Benzine Unleaded-premium : 245,7 Gasolie U.L.S. 3 214,1 Kerosine : 196,3 Artikel II

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 9 februari 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 9 februari 2022.

X.J. Maduro

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5

LANDSCOURANT VAN ARUBA 25 februari 2022 Pagina 17 en

MINISTERIËLE REGELING VAN 9 FEBRUARI 2022

DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR In overweging genomen hebbende: dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde pro- ducten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levens- behoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen; HEEFT BESLOTEN: Artikel I

De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewij- zigd:

Hoogst toelaat- Hoogst toelaat- bare prijsaan bare prijs aan

Artikel/Merk Inhoud de kleinhandel de consument (Afl) (Afl)

a. Eetbareolie;

CRISCO Gelezen:

-canola 9/32 oz. 54.56 7.35

-vegetable oil 9/32 oz. 50.51 6.81

MARINA Gelezen:

-corn oil 6/96 oz. 124.42 25.15

-soybean oil 6/96 oz. EE) 20.06

b. Mixed vegetable;

FROSTY ACRES Gelezen:

-mixed vegetable 12/16 oz 41.67 4.25

c. Broccoli;

FROSTY ACRES Gelezen:

-broccoli cuts 12/16 oz. 42.04 4.29

-broccoli florets 12/16 oz. 48.39 4,23

Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 5 februari 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 5 februari 2022.

X.J. Maduro

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 5